ഓർമ ശക്തി വർധിപ്പിക്കാം, ടെൻഷനും, ഡിപ്രഷനും അകറ്റാം; കാപ്പി കുടിയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുമുണ്ട് ഗുണങ്ങൾ

സന്തോഷം നൽകുന്ന ഹോർമോണുകൾ കൂടുതൽ ഉത്പാതിപ്പിക്കാനും കാപ്പി സ്‌ഥിരമായി കുടിക്കുന്നത് സഹായകമാകും.

ഓർമ ശക്തി വർധിപ്പിക്കാം, ടെൻഷനും, ഡിപ്രഷനും അകറ്റാം; കാപ്പി കുടിയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുമുണ്ട് ഗുണങ്ങൾ

ഓർമ ശക്തി വർധിപ്പിക്കാൻ ഉത്തമമായ ഒരു പാനിയമാണ് കട്ടൻകാപ്പി. കട്ടൻകാപ്പിയ്ക്ക് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. കാപ്പിയും ചായയും ശരീരത്തിന് ഉൻമേഷം നൽകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം.

ടെൻഷൻ, സ്ട്രെസ്, ഡിപ്രഷൻ തുടങ്ങിയ മനസിക പ്രശ്നങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനും കട്ടൻകാപ്പിക്ക് പ്രത്യേക കഴിവാണുള്ളത്. കട്ടൻ കാപ്പി നാഡീവ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും.

സന്തോഷം നൽകുന്ന ഹോർമോണുകൾ കൂടുതൽ ഉത്പാതിപ്പിക്കാനും കാപ്പി സ്‌ഥിരമായി കുടിക്കുന്നത് സഹായകമാകും. ശരീരത്തിലെ വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ പുറം തള്ളുന്നതിനും കട്ടൻകാപ്പി ദിവസേന കുടിക്കുന്നതിലൂടെ കഴിയും.