ലീവെടുത്ത് 'സൂര്യൻ';അറുപത്തിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുവരും

ലീവെടുത്ത് 'സൂര്യൻ';അറുപത്തിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുവരും

ന്യൂയോർക്ക്:അമേരിക്കയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നഗരം 2020 ലെ അവസാന സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടു. യുഎസ് സംസ്ഥാനമായ അലാസ്കയിലെ ഉട്ക്യാഗ്വിക്കിൽ ഇനി 2 മാസം സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. വാർഷിക 'ധ്രുവ രാത്രി' കാരണം  അലാസ്കക്കാറിലേ ജനങ്ങൾ 2021 ജനുവരി വരെ അരണ്ടവെളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കണം. ഉത്തര ധ്രുവമേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരത്തിൽ ‘പോളർ നൈറ്റ്’ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഈ സ്ഥിതി.

എല്ലാ വർഷവും ശൈത്യകാലത്ത് ഈ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകും. സൂര്യനില്ലെങ്കിലും പകൽസമയത്ത് അരണ്ട പ്രകാശമുണ്ടാകും. 24 മണിക്കൂറിലധികം തുടർച്ചയായി രാത്രി അനുഭവപ്പെടുന്നതിനെയാണു പോളർ നൈറ്റ് എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഉത്തര, ദക്ഷിണ ധ്രുവങ്ങളിൽ ഇതു സാധാരണമാണ്.